Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.kompresory-info.sk , www.atsk.sk , www.kompresor.sk , www.kompresory.sk

Všeobecné obchodné podmienky ATSK 012013


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.kompresory.sk, www.kompresory-info.sk , www.atsk.sk , www.kompresor.sk


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(účinné od 1.01.2013)
Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.atsk.sk (www.kompresory-info.sk , www.kompresor.sk ) a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.atsk.sk a zároveň predávajúcim je:
ATSK s.r.o., Pri plynárni 6, Košice 04001
Prevádzka a korešpondenčná adresa: Pod Furčou 7, Košice 04001
Slovenská republika
IČO: 36184306
IČ DPH: SK 2020057798
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach, oddiel S.r.o., Vložka 10354/V
info@atsk.sk

Bankové spojenie:
ČSOB,


Kupujúcim je každá právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v časti "objednávanie tovaru" v týchto obchodných podmienkach kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.atsk.sk ponúka. Zaslaním objednávky na tovar dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky.

 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci môže objednať tovar týmito spôsobmi:
1. vyplnením objednávky v elektronickom obchode na stránke www.atsk.sk
2. e-mailom na adrese atsk@atsk.sk alebo objednavky@atsk.sk , kde kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo.
3. faxom na faxovom čísle +421 55 7299189
Objednávka
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky.
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
Odoslanú objednávku záväzne potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky. V nej oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný:
- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).
- bezodkladne informovať zákazníka, ak nemôže dodať objednaný tovar (napr. : pre prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok) a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť dohodnúť sa s internetovým obchodom na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
- ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám (takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu).

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci je povinný:
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
- skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám ešte za prítomnosti kuriéra alebo na pošte (dodatočné zistenie poškodenia vonkajších obalov nie je možné akceptovať)
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

 

V. CENA ZA TOVAR

1. Ceny uvedené na internetových stránkach www.atsk.sk sú s DPH.
2. Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.atsk.sk
3. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a váhy objednaného tovaru.
4. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované zvlášť.
5. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
6. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list a v prípade, že produkt nemá samostatný záručný list aj ako záručný list..

 

VI. PLATBA ZA TOVAR
Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar nasledovným spôsobom:
1. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte.
2. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v : CSOB iba na základe predfaktúry.
3. V hotovosti na pobočke na základe dohody.

 

VII. DODACIE PODMIENKY
Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.atsk.sk nepredstavuje presný stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý je kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkaný.
O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prípadne pred zaslaním tovaru e-mailom alebo telefonicky.
Dodacie lehoty:
- ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 48 hodín) od prijatia objednávky.
- ak je tovar na sklade u slovenského distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 5-7 pracovných dní.
- ak je tovar na sklade u nie slovenského distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 14-21 pracovných dní.
- v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný predávajúcim do 5 pracovných dní od prijatia objednávky Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.
Forma a doby doručenia:
- Expres kuriérom Slovenskej pošty: do 48 hodín od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní kupujúcemu.
- Slovenskou poštou: 1. trieda - spravidla do 2-3 dní od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní. (Pri objemných balíkoch alebo nezastihnutom adresátovi si kupujúci vyzdvihuje balík na pošte (potrebný občiansky preukaz)
- V prípade rozvozu realizovanom predávajúcim v Košiciach a okolí je tovar, ktorý je na sklade, doručený do rúk kupujúceho alebo ním poverenej osoby na základe vzájomnej dohody (zvyčajne do 24 hodín) v pracovných dňoch.
Všeobecné dodacie podmienky:
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia , uvedenie do prevádzky predmetu plnenia, ani zaškolenie obsluhy..
Uvedenie do prevádzky, inštalácia alebo zaškolenie obsluhy musí byť riešené samostatnou objednávkou, zaslanou predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu.
Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku (ak je súčasťou výrobku) a záručný list (ak je súčasťou výrobku).
Kupujúci je povinný tovar riadne pri odovzdaní prezrieť a skontrolovať či tovar a obal nie je poškodený, . Poškodenie pri preprave nie je možné reklamovať neskôr.
Kupujúci je povinný zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru.
Nebezpečenstvo za škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

 

VIII. MIESTO DORUČENIA TOVARU
Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom www.atsk.sk je vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.

 

IX. POPLATKY ZA DODANIE TOVARU

1. Rozvoz realizovaný predávajúcim (v Košiciach a okolí do 10 km):
- ZDARMA pri nákupe tovaru nad 2000,-EUR
- 10,00 eur pri nákupe tovaru do 1000,-EUR
- 5,00 eur pri nákupe tovaru od 1001,- EUR do 1999,-EUR
2. Doprava prostredníctvom Expres kuriéra Slovenskej pošty (na dobierku)
(pri platbe vopred na účet je objednaný tovar zaslaný po prijatí platby na účte)
Cena dopravy EXPRES Kuriér (Slovenská pošta) sa riadi cenníkom Slovenskej pošty:
3. Doprava prostredíctvom Slovenskej pošty (balík 1.trieda). Hmotnosť objednaného tovaru maximálne do 10kg.
Cena dopravy sa riadi cenníkom Slovenskej pošty:
4. Doprava prostredíctvom UPS.
Cena dopravy sa riadi cenníkom UPS
5. Doprava prostredíctvom DPD.
Cena dopravy sa riadi cenníkom DPD

 

X. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)
Kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
1. Kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
2. Ak predávajúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt alebo ho môže doručiť osobne a to za nasledujúcich podmienok
• tovar nesmie byť použitý
• tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
• tovar musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
• kupujúci zašle spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo svojho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Predávajúci posiela tovar vo vlastnom záujme doporučene a poistený, prípadne ho vracia osobne, nakoľko predávajúci za jeho prípadnú stratu nepreberá zodpovednosť (doporučene neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle poukážkou alebo prevodom na účet alebo adresu kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci žiaľ nebude môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Nevracia sa preukázateľná cena dopravného. Vrátená bude iba čiastka za samotný tovar.

 

XI.ZÁRUKY, REKLAMÁCIE
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.atsk.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov pre právnicke osoby.
Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky u dopravcu, a najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru u predávajúceho. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj potvrdený záručný list s potvrdením dátumu kúpy a dátumu záručnej prehliadky alebo opravy, ako aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 100,- EUR s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru a všetkých sprievodných dokumentov predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nedodržaním pokynov uvedených v záručnom liste, nedodržaním pokynov v návode na prevádzku a obsluhu, nevykonaním záručnej prehliadky alebo kontroly, neoprávneným zásahom do výrobku.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho:
ATSK s.r.o.,
Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pod Furčou 7, Košice 04001
Slovenská republika