Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.kompresory-info.sk , www.atsk.sk , www.kompresor.sk , www.kompresory.sk

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.kompresory-info.sk , www.atsk.sk , www.kompresor.sk , www.kompresory.sk

Všeobecné obchodné podmienky ATSK 0052018


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.kompresory.sk, www.kompresory-info.sk , www.atsk.sk , www.kompresor.sk, www.dusik.sk 


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(účinné od 23.05.2018)
Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.atsk.sk (www.kompresory-info.sk , www.kompresor.sk ) a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.atsk.sk a zároveň predávajúcim je:
ATSK s.r.o., Pri plynárni 6, Košice 04001
Prevádzka a korešpondenčná adresa: Pod Furčou 7, Košice 04001
Slovenská republika
IČO: 36184306
IČ DPH: SK 2020057798
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach, oddiel S.r.o., Vložka 10354/V
info@atsk.sk

Bankové spojenie:
ČSOB,


Kupujúcim je každá právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v časti "objednávanie tovaru" v týchto obchodných podmienkach kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.atsk.sk ponúka. Zaslaním objednávky na tovar dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky.

 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci môže objednať tovar týmito spôsobmi:
1. vyplnením objednávky v elektronickom obchode na stránke www.atsk.sk
2. e-mailom na adrese atsk@atsk.sk alebo objednavky@atsk.sk , kde kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo.
3. faxom na faxovom čísle +421 55 7299189
Objednávka
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky.
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
Odoslanú objednávku záväzne potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky. V nej oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO
Predávajúci je povinný:
- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).
- bezodkladne informovať zákazníka, ak nemôže dodať objednaný tovar (napr. : pre prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok) a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť dohodnúť sa s internetovým obchodom na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
- ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám (takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu).

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO
Kupujúci je povinný:
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
- skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám ešte za prítomnosti kuriéra alebo na pošte (dodatočné zistenie poškodenia vonkajších obalov nie je možné akceptovať)
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

 

V. CENA ZA TOVAR

1. Ceny uvedené na internetových stránkach www.atsk.sk sú s DPH.
2. Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.atsk.sk
3. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a váhy objednaného tovaru.
4. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované zvlášť.
5. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
6. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list a v prípade, že produkt nemá samostatný záručný list aj ako záručný list..

 

VI. PLATBA ZA TOVAR
Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar nasledovným spôsobom:
1. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte.
2. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v : CSOB iba na základe predfaktúry.
3. V hotovosti na pobočke na základe dohody.

 

VII. DODACIE PODMIENKY
Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.atsk.sk nepredstavuje presný stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý je kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkaný.
O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prípadne pred zaslaním tovaru e-mailom alebo telefonicky.
Dodacie lehoty:
- ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 48 hodín) od prijatia objednávky.
- ak je tovar na sklade u slovenského distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 5-7 pracovných dní.
- ak je tovar na sklade u nie slovenského distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 14-21 pracovných dní.
- v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný predávajúcim do 5 pracovných dní od prijatia objednávky Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.
Forma a doby doručenia:
- Expres kuriérom Slovenskej pošty: do 48 hodín od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní kupujúcemu.
- Slovenskou poštou: 1. trieda - spravidla do 2-3 dní od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní. (Pri objemných balíkoch alebo nezastihnutom adresátovi si kupujúci vyzdvihuje balík na pošte (potrebný občiansky preukaz)
- V prípade rozvozu realizovanom predávajúcim v Košiciach a okolí je tovar, ktorý je na sklade, doručený do rúk kupujúceho alebo ním poverenej osoby na základe vzájomnej dohody (zvyčajne do 24 hodín) v pracovných dňoch.
Všeobecné dodacie podmienky:
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia , uvedenie do prevádzky predmetu plnenia, ani zaškolenie obsluhy..
Uvedenie do prevádzky, inštalácia alebo zaškolenie obsluhy musí byť riešené samostatnou objednávkou, zaslanou predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu.
Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku (ak je súčasťou výrobku) a záručný list (ak je súčasťou výrobku).
Kupujúci je povinný tovar riadne pri odovzdaní prezrieť a skontrolovať či tovar a obal nie je poškodený, . Poškodenie pri preprave nie je možné reklamovať neskôr.
Kupujúci je povinný zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru.
Nebezpečenstvo za škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

 

VIII. MIESTO DORUČENIA TOVARU
Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom www.atsk.sk je vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.

 

IX. POPLATKY ZA DODANIE TOVARU

1. Rozvoz realizovaný predávajúcim (v Košiciach a okolí do 10 km):
- ZDARMA pri nákupe tovaru nad 2000,-EUR
- 10,00 eur pri nákupe tovaru do 1000,-EUR
- 5,00 eur pri nákupe tovaru od 1001,- EUR do 1999,-EUR
2. Doprava prostredníctvom Expres kuriéra Slovenskej pošty (na dobierku)
(pri platbe vopred na účet je objednaný tovar zaslaný po prijatí platby na účte)
Cena dopravy EXPRES Kuriér (Slovenská pošta) sa riadi cenníkom Slovenskej pošty:
3. Doprava prostredíctvom Slovenskej pošty (balík 1.trieda). Hmotnosť objednaného tovaru maximálne do 10kg.
Cena dopravy sa riadi cenníkom Slovenskej pošty:
4. Doprava prostredíctvom UPS.
Cena dopravy sa riadi cenníkom UPS
5. Doprava prostredíctvom DPD.
Cena dopravy sa riadi cenníkom DPD

 

X. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)
Kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
1. Kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
2. Ak predávajúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt alebo ho môže doručiť osobne a to za nasledujúcich podmienok
• tovar nesmie byť použitý
• tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
• tovar musí byť kompletný (vrátane obalu, príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
• kupujúci zašle spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo svojho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Predávajúci posiela tovar vo vlastnom záujme doporučene a poistený, prípadne ho vracia osobne, nakoľko predávajúci za jeho prípadnú stratu nepreberá zodpovednosť (doporučene neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle poukážkou alebo prevodom na účet alebo adresu kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci žiaľ nebude môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Nevracia sa preukázateľná cena dopravného. Vrátená bude iba čiastka za samotný tovar.

 

XI.ZÁRUKY, REKLAMÁCIE
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.atsk.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov pre právnicke osoby.
Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky u dopravcu, a najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru u predávajúceho. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj potvrdený záručný list s potvrdením dátumu kúpy a dátumu záručnej prehliadky alebo opravy, ako aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 100,- EUR s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru a všetkých sprievodných dokumentov predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nedodržaním pokynov uvedených v záručnom liste, nedodržaním pokynov v návode na prevádzku a obsluhu, nevykonaním záručnej prehliadky alebo kontroly, neoprávneným zásahom do výrobku.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho:
ATSK s.r.o.,
Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Pod Furčou 7, Košice 04001
Slovenská republika

 

XII. Zásady Ochrany osobných údajov

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, Používateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

2. Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
4. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
5. Prevádzkovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, najmä prevádzkovateľov mailingových služieb a prevádzkovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči Používateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.
6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.
7. Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
8. Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
9. Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či jej zo strany Prevádzkovateľa plniť.
10. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
11. Záujemca o využívanie služieb Prevádzkovateľa vyplnením formulára:
11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 9.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo Používateľ sa zasielam informácií podľa bodu 9.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
9.11.3 súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@biznisweb.sk.
12. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.
Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (spracovateľská zmluva)
13. Prevádzkovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov Používateľa spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.
14. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Prevádzkovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.
15. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:
15.1 bežné osobné údaje,
15.2 osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.
16. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní softvéru s názvom FLOX uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.
17. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa týchto obchodných podmienok.
18. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
19. Používateľ udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR. Subdodávateľom je prevádzkovateľ webhostingu redakčného systému FLOX. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zmluvnými doménovými registrátormi Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracovávané na účely vedenia údajov o Používateľovi v centrálnych registroch doménových mien (od okamihu registrácie doménového mena). Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov subdodávateľom helpdesk systému Prevádzkovateľa. Používateľ ďalej udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Prevádzkovateľ však musí Používateľa písomne informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Používateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Prevádzkovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
20. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
20.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, t. j. Pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
20.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k ich inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
20.3 Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
20.4 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.
20.5 K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
20.6 Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnených osôb bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.
20.7 Pokiaľ je to možné, Prevádzkovateľ bude Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, potrebných na splnenie povinnosti Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.
20.8 Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, podľa čl. 9.18 týchto podmienok, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uchovávať osobné údaje na základe osobitného zákona.
20.9 Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Používateľom alebo iným audítorom, ktorého Používateľ poveril.
21. Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.
22. Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o registráciu doménového mena, ktoré sa týkajú osôb uvedených v žiadosti, a vyhlasuje, že získal súhlas všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje majú byť na základe žiadosti o registráciu vedené v centrálnom registri doménových mien a zaväzuje sa takýto súhlas získať aj v prípade zmien takýchto osôb alebo údajov o takýchto osobách. Používateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol.
Pre nás je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás a vašich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v AdWords využívame Vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.
Keď vám zasielame novinky e-mailom a e-booky.
K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vášho podnikania, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.
Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi
Prevádzkovateľom služby FLOX je IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín
Kancelárie: Pod Juhom 6477, Trenčín
IRISOFT, s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene IRISOFT, s.r.o. vykonávali služby napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok a SEO služby.
Naše webstránky, ale aj webstránky a internetové obchody umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2015 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.
Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty).
Politika používania cookies
Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.BiznisWeb.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.
Práva dotknutej osoby
Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.
Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
b) prístup k osobným údajov podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov;
c) na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov;
d) na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona o ochrane osobných údajov;
e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 zákona o ochrane osobných údajov;
f) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ostatné práva dotknutej osoby upravuje druhá hlava zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy atsk@atsk.sk

Rýchly kontakt

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov