Späť

Peniaze z EU na kompresorovú stanicu

Pridané: 8.1.2018 17:00:21 Počet zobrazení: 3741

08 Január 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK .

Oprávnené aktivity:
1. Investičné projekty zamerané na úspory energie:
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov, ktoré sú založené na
báze fosílnych palív, t. j. zvyšovanie účinnosti zariadení, zvyšovanie ročného stupňa
využitia, znižovanie vlastnej spotreby energie a energetických médií a pod.,
- podpora investícií do výstavby nových palivovo účinnejších zariadení na výrobu
elektriny alebo tepla,
- rekonštrukcia existujúcich systémov rozvodov tepelnej energie (napr. zlepšenie
izolácie potrubných rozvodov, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné),
- rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti,
- rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
- zavádzanie systémov merania, regulácie a komplexného energetického manažmentu
s cieľom znižovania spotreby energie,
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energeticky náročných technologických
zariadení, resp. ich náhrada za nové energeticky menej náročné

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Kód výzvy KaHR – 21DM - 0801
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj
spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja
(schéma pomoci de minimis)
12. marec 2008
2
Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 700 000 000 Sk.
Cieľ:
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov
energie a na efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za
účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov
v jednotlivých odvetviach hospodárstva.
Oprávnené aktivity:
1. Investičné projekty zamerané na úspory energie:
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zdrojov, ktoré sú založené na
báze fosílnych palív, t. j. zvyšovanie účinnosti zariadení, zvyšovanie ročného stupňa
využitia, znižovanie vlastnej spotreby energie a energetických médií a pod.,
- podpora investícií do výstavby nových palivovo účinnejších zariadení na výrobu
elektriny alebo tepla,
- rekonštrukcia existujúcich systémov rozvodov tepelnej energie (napr. zlepšenie
izolácie potrubných rozvodov, rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla a iné),
- rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti,
- rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu,
- zavádzanie systémov merania, regulácie a komplexného energetického manažmentu
s cieľom znižovania spotreby energie,
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energeticky náročných technologických
zariadení, resp. ich náhrada za nové energeticky menej náročné
2. Investičné projekty zamerané na vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla
v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe.
3. Investičné projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zahŕňajúcich
výstavbu, inštaláciu, obnovu a rekonštrukciu:
- malých vodných elektrární s výkonom do 10 MW,
- zariadení na energetické využitie biomasy alebo bioplynu, s minimálnym
inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a s maximálnym inštalovaným
výkonom 10 MWt alebo 10 MWe,
- tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny,
- zariadení na využitie slnečnej energie,
- zariadení na využitie geotermálnej energie (s vylúčením prieskumných vrtov),
- vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave výlučne v kombinácii s výstavbou
zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Oprávnení prijímatelia:
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa
§ 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať
jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len
„zmluva o NFP“) sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.
Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)
Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v Odporúčaní Európskej komisie o definícii
mikro, malých a stredných podnikov č. 2003/361/EC, ktorá je uvedená v prílohe Nariadenia
3
Komisie (ES) č. 364/2004 z 25.februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie
(ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj.
Regióny
V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na podporu regiónov spadajúcich pod Cieľ
Konvergencia, t. j. regiónov, kde HDP na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily
a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako
75% priemerného HDP na obyvateľa v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. Uvedené
zahŕňa Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné
Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj,
Prešovský kraj).
Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného
projektu, nie sídlo prijímateľa.
Oprávnené výdavky:
Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vyplývajú zo Schémy na
podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) a ktoré boli vynaložené
počas realizácie projektu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
tak, ako boli schválené Výberovou komisiou.
Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti
reálne, správne, aktuálne a ktoré sa navzájom neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada
musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym poriadkom Európskych
spoločenstiev. Konečná výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP“) sa určí
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, avšak
celková schválená výška NFP uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená.
Forma, výška a intenzita pomoci:
Pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa neposkytuje zálohovo, ale formou refundácie,
na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku
oprávnených výdavkov.
 Minimálna výška pomoci je 20 000 EUR.
 Maximálna výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR
v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.
Pomoc je poskytovaná na obdobie 24 mesiacov. Prostriedky sa uvoľňujú postupným
preplácaním preukázaných oprávnených výdavkov.
Intenzita pomoci poskytnutá v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia - Stredné
Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50% celkových oprávnených výdavkov
na projekt a pre Západné Slovensko nesmie maximálna intenzita pomoci presiahnuť 40%
celkových oprávnených výdavkov na projekt, za predpokladu dodržania maximálnej výšky
pomoci v absolútnom vyjadrení.
Maximálna dĺžka trvania projektu:
Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.
4
Podmienky poskytnutia pomoci:
Medzi hlavné podmienky poskytnutie pomoci patria:
1. Predloženie žiadosti o NFP vrátane povinných príloh pred začatím realizácie projektu.
2. Preukázanie zabezpečenia finančnými zdrojmi na spolufinancovanie:
a. oprávnených výdavkov projektu vo výške najmenej 50, resp. 60% celkových
oprávnených výdavkov vo forme, ktorá nezahŕňa žiadnu štátnu pomoc, a to buď
z vlastných zdrojov, alebo prostredníctvom externého financovania,
b. neoprávnených výdavkov projektu.
3. Predloženie písomného dokumentu, vydaného príslušným orgánom (nie starší ako 3
mesiace), preukazujúceho, že prijímateľ nie je v čase predloženia žiadosti o NFP
v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe, exekúcii alebo v akomkoľvek inom
podobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom.
4. Splnenie povinností týkajúcej sa úhrady daní v súlade s právnymi predpismi SR ku dňu
podania žiadosti o NFP.
5. Predloženie písomného dokumentu, vydaného príslušným orgánom (nie starší ako 3
mesiace), preukazujúceho splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na
zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti
platených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov1.
6. Splnenie povinnosti žiadateľa postupovať pri obstarávaní prác, tovarov a služieb v zmysle
§§ 281-288 Obchodného zákonníka pred predložením žiadosti o NFP.
Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci sú zadefinované v čl. J príslušnej schémy pomoci.
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP:
Žiadosti o NFP je možné predložiť najneskôr do 13. júna 2008 do 16.00 hod., a to aj
v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum
fyzického doručenia zásielky) na adresu jednej z nižšie uvedených regionálnych pobočiek
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).
V prípade, ak žiadosť o NFP nebude fyzicky doručená (nezávisle od toho, či je doručená
osobne, kuriérom alebo poštou) do 16:00 hod. na adresu SIEA, bude vrátená späť
žiadateľovi neotvorená na adresu uvedenú na základnom obale, ako zásielka nedoručená!
V prípade, že žiadosť o NFP bude na adresu SIEA doručená poštou v poškodenom, resp.
neuzavretom základnom obale, vráti sa žiadosť o NFP späť žiadateľovi.
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň
a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla jednej z regionálnych
pobočiek SIEA ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom.
Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie
(žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“
a „NEOTVÁRAŤ“.
Adresy:
Regionálna pobočka Trenčín
1 Zákon č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 o Sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
5
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: 032/ 7435216 (kl. 116)
fax: 032/ 7436 057
mail: fondy@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4701802 (3)
fax: 048/ 4714 651
mail: fondy@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 6782 532 (3)
fax: 055/ 6786 411
mail: fondy@siea.gov.sk
webová stránka: www.siea.gov.sk
Hodnotiaci proces:
Hodnotiaci proces žiadostí o NFP prebieha v nasledovných etapách:
- Registrácia
- Formálna kontrola
- Odborného hodnotenie
- Výber a schvaľovanie žiadosti o NFP
V rámci formálnej kontroly sú kontrolované kritériá oprávnenosti a kritériá úplnosti, ktoré sú
bližšie zadefinované v rámci Príručky pre žiadateľa.
V prípade, ak žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti (kritériá úplnosti),
SIEA vyzve žiadateľa na ich doplnenie a to zaslaním písomnej výzvy na doplnenie
chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP. Žiadateľ doplní chýbajúce náležitosti žiadosti o NFP
v termíne do 5 dní od doručenia výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP.
Možnosť doplnenia formálnych náležitostí, resp. odstránenia formálnych nedostatkov sa
netýka údajov uvedených v žiadosti o NFP a jej príloh č. 1, č. 10, č. 18 a č. 20.
Doplňujúce informácie:
Odporúčame žiadateľovi, aby sa oboznámil, v nadväznosti na zameranie predkladaného
projektu, s príslušnými časťami OP KaHR, jeho Programového manuálu a s príslušnou
schémou pomoci de minimis. Uvedené dokumenty umožnia žiadateľovi pochopiť ciele
a priority týchto programových dokumentov na obdobie rokov 2007 - 2013 a tým mu
6
zjednodušia vypracovanie projektu, zároveň ho oboznámia s organizačnou štruktúrou
zabezpečenia OP KaHR, s procesom jeho implementácie, s oprávnenými aktivitami, ako aj
oprávnenými výdavkami.
OP KaHR, jeho Programový manuál, príslušná schéma pomoci de minimis a ďalšie
relevantné informácie sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (ďalej
len ,,MH SR"), ako poskytovateľa pomoci – www.hospodarstvo.gov.sk a taktiež na webovej
stránke vykonávateľa – SIEA - www.siea.gov.sk.
Podrobné informácie spolu s návodom na vyplnenie žiadosti o NFP, ako aj podmienky
poskytnutia pomoci, mechanizmus poskytovania pomoci sa nachádzajú v „Príručke pre
žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 21DM - 0801", ktorá
je uverejnená na uvedených webových stránkach poskytovateľa pomoci a vykonávateľa
schémy ako súčasť balíka dokumentov tvoriacich výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.
Príručka pre žiadateľa je záväzná.
Otázky súvisiace s vypĺňaním žiadostí o NFP možno adresovať na SIEA telefonicky,
elektronickou poštou alebo faxom. Otázku je potrebné zreteľne označiť odkazom na výzvu
(kódom výzvy). Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.
Odpovede na otázky zaslané poštou, faxom alebo elektronicky budú žiadateľom zasielané
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Otázky a odpovede, ktoré by mohli byť nápomocné aj pre iných žiadateľov, budú zverejnené
na webových stránkach MH SR, resp. SIEA vo forme „Často kladených otázok – FAQ
(frequently asked questions)“.
Odpovede na otázky zaslané elektronickou poštou alebo zverejnené v rámci FAQ je možné
považovať za záväzné a je možné sa na ne odvolávať. Odpovede na otázky poskytnuté
telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a nie je možné sa na ne v ďalšom
procese odvolávať.
Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Právny nárok na poskytnutie NFP vzniká
žiadateľovi len na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP za predpokladu
dodržania všetkých podmienok zadefinovaných v tejto výzve, v dokumentoch súvisiacich
s výzvou a podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP.
Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
 Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)
 Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci de
minimis)
 Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených
výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci de minimis)
 Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci de minimis)
 Formulár žiadosti o NFP
 Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu
 Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza
 Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
 Príloha č. 19 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy
 Príloha č. 20 žiadosti o NFP – Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
 Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
7
 Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
kód KaHR – 21DM - 0801
 Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
 Štatút výberovej komisie
 Rokovací poriadok výberovej komisie
 Hodnotiace kritériá

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov