ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

Pridané: 8.1.2018 17:00:30 Počet zobrazení: 1373

08 Január 2018

Príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.


ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH


Príloha č. 1
k vyhláške č. 508/2009 Z. z.
ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA


I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH
A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:
a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev
kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku11) 0,05 MPa
1. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
2. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol
s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
3. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným
výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
4. parný kotol smenovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom
do 5,8 MW (IV. trieda),
b) tlaková nádoba stabilná, ktorá
1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa,
s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného
tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200);
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené
parametre,
2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je
vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými
vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky
alebo výplne sa neodpočítava;
Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre
patria do najvyššej skupiny,
c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC
majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad cisterna,
d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami,
pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového,
e) potrubné vedenie smenovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším
dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší
ako 200 (2 000),
f) tlaková nádoba s najvyšším pracovným pretlakom nad 0,05 MPa a s objemom nad 10 litrov, ktorá obsahuje rádioaktívne
látky,
g) potrubné systémy s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 vrátane ich súčastí na rozvod kvapalín s rádioaktívnymi
látkami s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa.
B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:
a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do
0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, smenovitým tepelným výkonom nad
100 kW (V. trieda),
b) tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje
1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom
nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);
Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené
parametre,
2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší
ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),
c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC
majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50),
napríklad sud a fľaša,

d) tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2,

e) potrubné vedenie
1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovolenýmtlakomnad 0,05MPa do1MPa, ktorého súčin najväčšieho
dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší,
2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia
DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené
časti,
f) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré
1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,
2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých
jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
3. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých
jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
4. je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odluhovanie
a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.
C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú:
Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.

 

Pozn.

11) § 1 ods. 4 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z.
12) § 1 ods. 4 písm. h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003
Z. z.

 

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov