Vyhláška 718/2002 Z.z. - Prílohy

Pridané: 8.1.2018 17:00:30 Počet zobrazení: 4199

08 Január 2018

VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA

I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

A. Technické zariadenia tlakové skupiny A sú

a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu:

 1. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
 2. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
 3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
 4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda),

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 l,

 1. ktorých súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v MPa (ďalej len "bezpečnostný súčin") je väčší ako 500 (IV. trieda). Objem technického zariadenia tlakového je veľkosť priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším pretlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; viacpriestorové zariadenia sa zaradia podľa priestoru patriaceho parametrami do najvyššej skupiny,
 2. ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 (III. trieda), okrem vzdušníkov motorových vozidiel, 1)

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:

 1. cisterny - tlakové nádoby pevne spojené s podvozkom a tvoriace s ním cisternový voz, ktorý môže mať aj viac nádob slúžiacich na dopravu plynov (II. trieda),
 2. tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov vodných, pojazdných hasiacich prístrojov vodných s prísadami, pojazdných hasiacich prístrojov penových a pojazdných hasiacich prístrojov práškových.

1) STN 30 3507 Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické požiadavky.

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sú

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takom pretlaku nižšia ako jej bod varu: 1. s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 l,

 1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2,5 MPa a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
  a) neprevyšuje hodnotu 20 alebo
  b) prevyšuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 l,
 2. tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom nad 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu nad 100 cm2, alebo tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru je väčší ako 200 mm (II. trieda),
 3. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, ale prevyšuje 2,5 MPa, a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
  a) neprevyšuje hodnotu 20,
  b) prevyšuje hodnotu 20, ale najvyšší pracovný pretlak neprevyšuje 0,2 MPa, alebo
  c) prevyšuje hodnotu 20, najvyšší pracovný pretlak prevyšuje 0,2 MPa, ale objem neprevyšuje 10 l,
 4. tlakové nádoby, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny a najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale
  a) pre nádoby s bezpečnostným súčinom nad 2 neprevyšuje 0,05 MPa alebo
  b) pre nádoby s bezpečnostným súčinom do 2 je objem väčší ako 1 l,
 5. vzdušníky motorových vozidiel a tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm2, v ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je väčší ako 100, ale neprevyšuje hodnotu 200 (I. trieda),

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:

 1. fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom konci alebo na obidvoch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda),
 2. sudy - zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 l, vybavené obručami (I. trieda),
 3. tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov CO2,

d) potrubné vedenia,

 1. v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120 stupňov C), pričom najvyšší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) (I. trieda),
 2. v ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 1 MPa a súčasne najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch (II. trieda),

e) bezpečnostné príslušenstvo

 1. zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku technických zariadení tlakových,
 2. zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,
 3. zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,
 4. určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkaľovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú

a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako jej bod varu,

 1. s menovitým tepelným výkonom nad 50 kW do 100 kW vrátane (VI. trieda),
 2. s menovitým tepelným výkonom do 50 kW vrátane (nezaradené do tried) a kotly bez ohľadu na konštrukčný pretlak, ktorých objem nepresahuje 2 l (nezaradené do tried),

b) tlakové nádoby stabilné,

 1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale neprevyšuje 0,05 MPa, alebo bezpečnostný súčin neprevyšuje hodnotu 2 (s výnimkou tlakových nádob, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny), alebo ktorých objem neprevyšuje 0,2 l vrátane nádob tvorených výhradne rúrkami s vnútorným priemerom do 100 mm a pri nekruhovom priereze s plochou prierezu do 100 cm2, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je menší ako 100 (nezaradené do tried),
 2. ktorých jediným médiom je pitná voda alebo priemyselná voda,

c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa,

 1. ktorých objem je najviac 0,5 l, a jednorazové tenkostenné obaly (nezaradené do tried),

d) potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je vodná para, horúca voda s teplotou neprevyšujúcou bod varu pri pretlaku 0,1 MPa alebo vzduch, ktoré nie sú zaradené v bode B písm. d).

II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A sú

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1 000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov,
b) pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m,
c) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov: 1. osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb, 2. nákladné so zakázanou dopravou osôb,
d) stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby,
e) regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),
f) pohyblivé schody a chodníky,
g) lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky,
h) výsuvné rebríky s motorovým pohonom,
i) zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1,5 m,
j) technické zariadenia zdvíhacie javiskovej techniky.

B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B sú

a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane,
b) žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
c) zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo na uchopenie,
d) zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi radu ISO,
e) zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdviháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená,
f) vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien,
g) stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb,
h) zvisle posuvné brány s motorovým pohonom,
i) zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou technických zariadení zdvíhacích skupiny A a skupiny B.

C. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C sú

a) prostriedky na viazanie a zavesenie bremien,
b) technické zariadenia zdvíhacie, ktoré sú súčasťou technologických liniek, strojov alebo automatických systémov na manipuláciu a skladovanie,
c) technické zariadenia zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne ciele, prepravu,
d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B, ktorých zdrojom energie je ľudská sila.

III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

A. Technické zariadenia elektrické skupiny A sú

a) technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac,
b) technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,
c) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,
d) technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
e) technické zariadenia elektrické v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok,
f) technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných, 2)
g) elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,
h) technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,
i) technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ak sú súčasťou zariadení uvedených v písmenách a) až h).


2) STN 33 0050 - 826 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov.

B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A tejto časti.

C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú technické zariadenia elektrické nezahrnuté do bodov A a B tejto časti.

D. Pojmom "technické zariadenie elektrické" sa rozumie elektrická inštalácia, ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov.

IV. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

A. Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,
b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3 (plynojemy a zásobníky),
c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,
d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm3/h,
e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
g) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa, acetylénovody a všetky plynovody vyhotovené z nekovových materiálov,
h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,
i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg.

B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3 (plynojemy a zásobníky),
c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,
e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
g) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane okrem acetylénovodov a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov,
h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane.

C. Technické zariadenia plynové skupiny C sú

a) ostatné zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi,
b) zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.

D. Plynom sa rozumejú látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 stupňov C a pri tlaku 0,1 MPa.

E. Nebezpečný plyn na účely tejto vyhlášky je

a) metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn),
b) skvapalnený vykurovací plyn a plyn získaný štiepením uhľovodíkov,
c) vykurovací plyn a plyn ochrannej atmosféry obsahujúci oxid uhoľnatý, napríklad svietiplyn, generátorový plyn, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, vodný plyn,
d) vodík,
e) acetylén,
f) oxid uhoľnatý,
g) chlór,
h) dusík,
i) oxid uhličitý,
j) kyslík,
k) čpavok
l) a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich zmesi v takých množstvách alebo koncentráciách, ktoré môžu pri úniku zo zariadenia akútne ohroziť život alebo zdravie osôb.

PRÍLOHA 2

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA PREDKLADANEJ NA SCHVÁLENIE

1. Konštrukčná dokumentácia obsahuje najmenej

a) názov, adresu a IČO výrobcu,
b) charakteristiku zariadenia vrátane zaradenia do skupiny, podskupiny, prípadne do triedy podľa § 3, prílohy č. 1 a základných technických parametrov podľa prílohy č. 4,
c) opis a funkciu technického zariadenia,
d) výkresy zostáv a hlavných celkov,
e) výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,
f) schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov vrátane technickej správy obsahujúcej príslušné údaje a parametre prístrojov, vedení, potrubí a pod.,
g) vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami spolu s ich opisom a funkciou,
h) zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
i) zoznam použitých predpisov a technických noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
j) pokyny na prevádzku podľa prílohy č. 3.

2. Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre vyhradené technické zariadenie tlakové a vyhradené technické zariadenie plynové obsahuje okrem požiadaviek uvedených v bode 1 aj

a) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,
b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke a s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,
c) pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,
d) náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

3. Pre trvalú žeriavovú dráhu stačí dokumentácia obsahujúca

a) názov, adresu a IČO výrobcu,
b) charakteristiku dráhy vrátane zaradenia do výrobnej skupiny,
c) výkresy zostáv a podzostáv,
d) výpočet,
e) technickú správu vrátane zoznamu použitých predpisov a technických noriem.

PRÍLOHA 3

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

A. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

a) údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4, charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,

b) pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce

 1. prípustné spôsoby použitia,návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
 2. výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov,
 3. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
 4. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
 5. zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,

c) preberacie dokumenty obsahujúce

 1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
 2. osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané,
 3. vyhlásenie výrobcu o zhode technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
 4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia,
 5. osvedčenie o prvej úradnej skúške a opakovanej úradnej skúške alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom,
 6. atesty, certifikáty, opisy výnimiek a iné.

B. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia tlakového okrem údajov a dokumentov uvedených v bode A obsahuje

a) pre kotly I. až IV. triedy a pre tlakové nádoby skupiny A aj pasport dodaný výrobcom spolu s technickým zariadením obsahujúci najmenej

 1. názov výrobcu, výrobné číslo zariadenia a rok výroby,
 2. prípustné pracovné parametre technického zariadenia,
 3. skúšobný pretlak a teplotu skúšobnej látky,
 4. údaje o pracovnej látke,
 5. evidenčné čísla osvedčení podľa § 5, 10 a 11, ak boli vydané,
 6. prehľad použitých materiálov a predpísané údaje o nich,
 7. údaje o poistnej a ostatnej armatúre a o výstroji,
 8. údaje o výsledkoch nedeštruktívnych skúšok a náčrt rozmiestnenia snímok,
 9. listy na záznamy výsledkov opakovaných prehliadok a skúšok,
 10. výkresy s údajmi potrebnými na kontrolu rozmerov určených výpočtom,
 11. podmienky na výpočet a vypočítané hodnoty častí namáhaných pretlakom a nosných častí,

b) pre kotly V. triedy a tlakové nádoby skupiny B aj pasport alebo osvedčenie o typovej skúške, ktoré musí obsahovať najmä údaje uvedené v písmene a) prvom až piatom a siedmom bode, pričom

 1. sa uvedie výrobné číslo vyskúšaného prototypu a rozsah platnosti osvedčenia o typovej skúške vymedzený počtom vyrobených kusov alebo priamo ich výrobnými číslami; výrobné číslo technického zariadenia, ku ktorému bolo toto osvedčenie o typovej skúške dodané, musí zodpovedať rozsahu jeho platnosti,
 2. prehľad použitých materiálov podľa písmena a) šiesteho bodu môže nahradiť zoznam použitých značiek materiálov a vyhlásenie výrobcu, že pri výrobe technického zariadenia použil atestované materiály podľa schválenej dokumentácie typu a že ich atesty archivuje,
 3. k osvedčeniu o typovej skúške sa nemusia dodať doklady podľa bodu A písm. c) šiesteho bodu. Opis výnimiek možno nahradiť len údajmi o povolení výnimky,
 4. namiesto výkresu možno uviesť náčrt so základnými vonkajšími a pripojovacími rozmermi a hrúbkami stien tlakových častí, najmä plášťa, dna, veka, hrdla a prírub.

PRÍLOHA 4

ÚDAJE O VYHRADENOM TECHNICKOM ZARIADENÍ

Údaje o vyhradenom technickom zariadení sú:

a) názov,
b) typové označenie,
c) výrobca,
d) výrobné číslo,
e) rok výroby,
f) umiestnenie,
g) základné technické parametre, ktoré sú

 1. pre tlakovú nádobu
  a. najvyšší pracovný pretlak,
  b. skúšobný pretlak,
  c. najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
  d. vnútorný objem,
  e. základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,
 2. pre kotol
  a. výhrevná plocha kotla v m2,
  b. výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h, MW),
  c. teplota napájacej vody, výstupná teplota pary (vody),
  d. druh paliva,
 3. pre technické zariadenie zdvíhacie
  a. nosnosť (pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita),
  b. zdvih,
  c. menovitá rýchlosť,
  d. rozpätie, vyloženie,
  e. ovládanie,
  f. druh pohonu,
 4. pre žeriavovú dráhu
  a. dovolené zaťaženie,
  b. dĺžka,
  c. rozchod,
  d. výšková úroveň,
 5. pre technické zariadenie plynové
  a. druh plynu,
  b. pretlak plynu,
  c. prietok plynu (pre zdroj plynu a regulačnú stanicu),
  d. dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
  e. výkon (pre spotrebiče),
  f. obsah chladiva (pre chladiaci okruh).

PRÍLOHA 5

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

Technické
zariadenie
tlakové
Výroba Uvedenie
do
prevádzky
Skupina Osvedčenie
konštrukčnej
dokumentácie

Typová výroba

Kusová
výroba
Stavebná
a prvá
tlaková
skúška
Prvá
úradná
skúška
Typová
skúška
Skúška
ďalších
kusov
A a
b
c

TI
TI
TI

TI
TI
TI

STV
STV
STV

TI
TI
TI

TI
TI
X

B a
b
c
d
e

TI
TI
TI
TI
TI

TI
TI
TI
X
TI

STV
STV
STV
X
STV

OP
OP
OP
OP/TI 5)
OP

X
X
X
X
X

C a
b
c
d

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

 

Pokračovanie tabuľky

Technické
zariadenie
tlakové
 

Prevádzka

Skupina Opakovaná
úradná
skúška
Skúška
po
oprave 6)

Odborná prehliadka a odborná skúška

Prvá
vonkajšia
prehliadka
Opakovaná
vonkajšia
prehliadka
Vnútorná
prehliadka
Tlaková
skúška
A a
b
c

TI/6 r
TI/10 r
TI/10 r 7)

TI
TI
OP

X
X
OP

OP/3 m
OP/1 r
O/ 4)

OP/1 r
OP/5 r
OP/ 1)

OP/6 r
OP/10 r
OP/ 1)

B a
b
c
d
e

X
X
X
X
3)

OP
OP
OP
OP
OP

OP
OP
X
OP
3)

OP/1 r
OP/1 r
O/ 4)
O/6 m
3)

OP/1 r
OP/5 r
X
X
X

OP/10 r
OP/10 r
OP/ 1)
X
X

C a
b
c
d

X
X
X
X

TPV/ 2)
O
O
O

TPV/ 2)
O
O
O

TPV/ 2)
TPV
TPV
TPV

TPV/ 2)
TPV
X
X

TPV
TPV
TPV
TPV

1) Lehoty závisia od pracovnej látky.
2) Podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z.z.
3) Spolu s technickým zariadením tlakovým.
4) Pred každým naplnením nádoby.
5) Len parovody a horúcovody.
6) Za opravu sa považuje zásah do tlakového celku; tým nie je dotknutá možnosť podľa § 12 ods. 4.
7) Nevzťahuje sa na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu.

X - nepožaduje sa
TPV - podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)
TI - Technická inšpekcia
STV - skúšobný technik výrobcu
OP - odborný pracovník
O - určená osoba
m - mesiac
r - rok

PRÍLOHA 6

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Technické
zariadenie
zdvíhacie
 

Výroba
Typová výroba

Skupina Osvedčenie
konštrukčnej
dokumentácie

Prototyp

Ďalšie výrobky

Montážna
skúška
typu
Typová
skúška
Montážna
skúška
Prvá
úradná
skúška
A a
b
c) 1.
c) 2.
d
e
f
g
h
i
j

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV

TI 1)
TI 1)
TI
TI
TI 1)
TI
TI
TI 1)
TI 1)
TI 1)
TI

B a
b
c
d
e
f
g
h
i

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV
STV

X
X
X
X
X
X
X
X
X

C a
b
c
d

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

O
O
O
O

X
X
X
X

Pokračovanie tabuľky

Technické
zariadenie
zdvíhacie

Výroba
 
Kusová výroba

Skupina Odborná
prehliadka
alebo
skúška
Montážna
skúška
Prvá
úradná
skúška
Odborná
prehliadka
alebo
skúška
A a
b
c) 1.
c) 2.
d
e
f
g
h
i
j

OP 2)
OP 2)
X
X
OP 2)
X
X
OP 2)
OP 2)
OP 2)
X

OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

B a
b
c
d
e
f
g
h
i

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)
OP 1)/STV 2)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

C a
b
c
d

X
X
X
X

O
O
O
O

X
X
X
X

X
X
X
X

1) Iba ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa.
2) Iba ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.

X - nepožaduje sa
TI - Technická inšpekcia
STV - skúšobný technik výrobcu
OP - odborný pracovník
O - určená osoba

PRÍLOHA 7

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY

Technické
zariadenie
zdvíhacie

Prevádzka

    Opakovaná
úradná
skúška

Skúška po
rekonštrukcii

Prehliadka
a skúška po
oprave 3)

Odborná prehliadka
a odborná skúška 1)
(opakovaná)

Skupina montážna úradná Prehliadka Skúška
A a
b
c 1.
c 2.
d
e
f
g
h
i
j

TI/10 r
TI/10 r
TI/6 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r

STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP
STV/OP

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O

OP/2 r 2)
OP/1 r
OP/3 m
OP/6 m
OP/3 m
OP/1 r
OP/3 m
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV

OP/4 r 2)
OP/2 r
OP/3 r
OP/6 r
OP/3 r
OP/2 r
OP/3 r
OP/1 r
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV

B a
b
c
d
e
f
g
h
i

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O
OP/O

OP/3 r 2)
OP/4 r 2)
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV

OP/6 r 2)
OP/8 r 2)
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV
OP/TPV

C a
b
c
d

X
X
X
X

O
O
O
O

X
X
X
X

O
O
O
O

O/TPV
O/TPV
O/TPV
O/TPV

O/TPV
O/TPV
O/TPV
O/TPV

1) Lehoty platia iba v prípade, ak v TPV nie sú ustanovené kratšie lehoty.
2) Pre žeriavy stavebné, cestné výložníkové, lanové, hydraulické ruky a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota - odborných prehliadok 1 rok a - odborných skúšok 2 roky.
3) Podľa § 12 ods. 4.

STV - skúšobný technik výrobcu
OP - odborný pracovník
O - určená osoba
r - rok
m - mesiac
X - nepožaduje sa
TPV - lehoty podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)
TI - Technická inšpekcia

PRÍLOHA 8

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických všeobecne Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
Lehoty podľa druhu prostredia 1) Roky
základné 5
normálne  5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 4
Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb 1) Roky
priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb 2
murované, obytné a kancelárske budovy 2) 5
rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
objekty alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3 2) 2
pojazdné a prevozné prostriedky 3) 1
dočasné zariadenia staveniska 0,5
Lehoty podľa druhu objektu Roky
objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 2
ostatné objekty 5

1) Ak pri určovaní lehoty odborných prehliadok a skúšok (pravidelných revízií) platia viaceré hľadiská (napríklad druh prostredia a aj druh priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb), určí sa z uvedených lehôt vždy najkratšia.

2) Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu (stupne horľavosti podľa STN 73 0823).

3) Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje technické zariadenie elektrické podľa STN 34 1330 a napríklad aj pojazdné a prevozné miešačky, technické zariadenia na plynulú dopravu nákladov (dopravníky) a pod.

PRÍLOHA 9

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Technické
zariadenie
plynové
 

Výroba

Uvedenie
do prevádzky

Osvedčenie
konštrukčnej
dokumentácie

Typová výroba

Kusová
výroba
Prvá
úradná
skúška
Odborná
prehliadka
alebo
odborná
skúška
Skupina Typová
skúška
Skúška
ďalších
kusov
Montážna
skúška
A a
b
c
d
e
f
g
h
i

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

TI
TI
TI
TI
TI
TI
X
TI
TI

STV
STV
STV
STV
STV
STV
X
STV
STV

STV
STV
STV
STV
STV
STV
X
STV
STV

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

B a
b
c
d
e
f
g
h
i

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

TI
TI
TI
TI
TI
TI
X
TI
TI

STV
STV
STV
STV
STV
STV
X
STV
STV

STV
STV
STV
STV
STV
STV
X
STV
STV

TI 1)
TI 1)
TI 1)
X
X
X
TI 1)
X
X

OP 1)
OP 1)
OP
OP
OP
OP
OP 1)
OP
OP

C a
b

X
X

X
X

TPV
TPV

TPV
TPV

X
X

O
O

1) Prvá úradná skúška sa vyžaduje iba pri acetyléne.

X - nepožaduje sa/nepredpokladá sa
TPV - podľa technických podmienok výrobcu
TI - Technická inšpekcia
STV - skúšobný technik výrobcu
OP - odborný pracovník
O - určená osoba

PRÍLOHA 10

PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY

Technické
zariadenie
plynové

Prevádzka

Opakovaná
úradná
skúška
Skúška
po oprave 4)

Odborná prehliadka
a odborná skúška 1)

Skupina Prehliadka Skúška
A a
b
c
d
e
f
g
h
i

TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI/10 r
TI 3)
TI/6 r
TI/10 r

OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)
OP/TI 3)

OP/3 m
OP/6 m
OP/3 m
OP/1 r
OP/1 r
OP/6 m
OP/1 r
OP/3 m
OP/1 r

OP/3 r
OP/5 r
OP/1 r
OP/5 r
OP/3 r
OP/1 r
OP/5 r
OP/3 r
OP/5 r

B a
b
c
d
e
f
g
h
i

TI 2)
TI 2)
TI 2)
X
X
X
X
X
X

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

OP/3 m
OP/6 m
OP/3 m
OP/1 r
OP/1 r
OP/6 m
OP/3 r
OP/1 r
OP/TPV

OP/3 r
OP/5 r
OP/1 r
OP/5 r
OP/3 r
OP/1 r
OP/6 r
OP/3 r
TPV

C a
b

X
X

TPV
TPV

OP/3 r
OP/5 r

TPV
TPV

1) Kontroly a prevádzkové revízie podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.
2) Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch sa vyžaduje iba pre acetylén.
3) Iba po opravách tlakového celku zváraním.
4) Za opravu sa považuje zásah do častí v priamom styku s plynom.

X - nepožaduje sa/nepredpokladá sa
TPV - podľa technických podmienok výrobcu
TI - Technická inšpekcia
OP - odborných pracovník
O - určená osoba
m - mesiace
r - roky

PRÍLOHA 11

ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH

a) Skúšobný technik výrobcu podľa § 15

ÚSO
5 rokov
2 roky

b) Odborný pracovník podľa § 16

ÚSO
5 rokov
2 roky

c) Samostatný elektrotechnik podľa § 22

pri činnosti vykonávanej na technickomzariadení elektrickom

  do 1 000 V nad 1 000 V
vyučený ÚSO,VŠ 1 rok 2 roky

pri činnosti vykonávanej len nableskozvodoch

vyučený ÚSO,VŠ 6 mesiacov

d) Elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky podľa § 23

pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom

  do 1 000 V nad 1 000 V
vyučený
ÚSO
4 roky
3 roky
2 roky
5 rokov
4 roky
3 roky

pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch

vyučený
ÚSO,VŠ
3 roky
2 roky

e) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podľa § 24 ods. 1

pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom

  do 1 000 V nad 1 000 V
ÚSO
4 roky
2 roky
5 rokov
3 roky

pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch

ÚSO
2 roky
1 rok

f) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (§ 12) podľa § 24 ods. 2

pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy 2) A a B1

 

skupina 1)

  E1 E2 E4, E5
ÚSO
6 rokov
4 roky
5 rokov
3 roky
3 roky
1 rok

pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy B 2)

 

skupina 1)

  E1 E2 E4, E5
ÚSO
7 rokov
5 rokov
6 rokov
4 roky
5 rokov
3 roky

pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch (E3)

 

v objektoch triedy 2)

  A, B1 B
ÚSO
2 roky
1 rok
3 roky
2 roky

1) Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny

E1 - technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,
E2 - technické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov,
E3 - bleskozvody,
E4 - elektrické stroje, prístroje, rozvádzače,
E5 - elektrické prípojky nn.

2) Objekty

 
 
 

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov