Vyhláška 718/2002 Z.z. Základné ustanovenia

Pridané: 8.1.2018 17:00:30 Počet zobrazení: 4445

08 Január 2018

VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

 

Základné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje

a) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, b) rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení, c) bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

§ 2

(1) Táto vyhláška sa primerane vzťahuje aj na samostatnezárobkovo činné osoby. 1)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadeniav rozsahu, v akom sú upravené osobitnými predpismi, 2) a natechnické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitnéhopredpisu, 3) pri ich uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky.


  1. § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z.z.
  2. § 7a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.
  3. § 9 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z.

§ 3

Rozdelenie technických zariadení

(1) Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie,elektrické a plynové zariadenia a ich časti (ďalej len "technickézariadenie"), sa zaraďujú podľa ohrozenia 4) do skupiny s

a) vysokou mierou ohrozenia (ďalej len "skupina A"),
b) vyššou mierou ohrozenia (ďalej len "skupina B") alebo
c) nižšou mierou ohrozenia (ďalej len "skupina C").

(2) Rozdelenie technických zariadení zaradených podľa odseku1 je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú zavyhradené technické zariadenia.


4) § 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.

§ 4

Oprávnenie

(1) Rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach,ktorou je výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odbornéprehliadky a odborné skúšky, označovanie vyhradených technickýchzariadení a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátanenádrží motorových vozidiel plynom, vykonáva podnikateľ 5) nazáklade oprávnenia 6) vydaného orgánom inšpekcie práce.

(2) Orgán inšpekcie práce vydá oprávnenie podľa odseku 1, akpodnikateľ splní požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisovna zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaisteniebezpečnosti technických zariadení, ktoré overuje Technickáinšpekcia vydaním odborného a záväzného stanoviska. 7)

(3) Pred overením 8) požiadaviek podľa odseku 2 podnikateľposkytne tieto údaje:

a) názov, adresu a identifikačné číslo organizácie,
b) názov a adresu prevádzky (organizačnej zložky), pre ktorú sa žiada oprávnenie,
c) druh a rozsah požadovaného oprávnenia,
d) spôsob zabezpečenia výkonu činnosti, na ktorú podnikateľ žiada oprávnenie, v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení, z hľadiska

1. technického a technologického vybavenia,
2. organizačného zabezpečenia,
3. odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1.


5) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

6) § 5 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z.z.

7) § 7a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z.

8) § 7a ods. 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z.

§ 5

Technická dokumentácia

(1) Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaisteniabezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnostizaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia(ďalej len "konštrukčná dokumentácia") podľa prílohy č. 2, ktorása spracúva v súlade

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení,
b) s odborným a záväzným stanoviskom vydaným Technickou inšpekciou, ak požiadavky na technické zariadenie nie sú upravené podľa písmena a)

(ďalej len "bezpečnostnotechnická požiadavka").

(2) Vyrábať, montovať a rekonštruovať vyhradené technickézariadenie možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie.Pri vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa táto požiadavkavzťahuje iba na technické zariadenie skupiny A.

(3) Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii vydáva Technickáinšpekcia na základe žiadosti 9) a predloženia dvoch vyhotoveníkonštrukčnej dokumentácie potrebnej na posúdenie zhodys predpismi, najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.


9) § 7a ods. 4 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z.

§ 6

Výroba a dodávka technického zariadenia

(1) Ten, kto vyrába alebo dodáva (ďalej len "výrobca alebododávateľ ") technické zariadenia, splní 10) podmienky nazaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnostitechnických zariadení, ak zabezpečí:

a) pri výrobe a dodávke technického zariadenia dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek,
b) pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa § 4, organizačné štruktúry, určí zodpovednosť, postupy a procesy pre výrobu a dodávku 11) potrebné na zaistenie bezpečnosti technických zariadení,
c) na každom vyrobenom, zmontovanom, rekonštruovanom alebo opravenom vyhradenom technickom zariadení vykonanie skúšok predpísaných bezpečnostným predpisom,
d) vedenie dokumentácie o výrobe, montáži a opravách a o výsledkoch prehliadok a skúšok, ktorú archivuje najmenej desať rokov,
e) vykonávanie práce odborne spôsobilými osobami,
f) aby zváračské práce na tlakových častiach vyhradených technických zariadení tlakových, nosných častiach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a žeriavových dráh, častiach vyhradených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a na oceľových konštrukciách 12) vyhradených technických zariadení vykonali zvárači s úradnou skúškou, 13)
g) pri zváraní používanie základných a prídavných materiálov s osvedčením.

(2) V priebehu výroby alebo pri dodávke vyhradenéhotechnického zariadenia, na ktoré sa vyžaduje osvedčená konštrukčnádokumentácia podľa § 5, výrobca alebo dodávateľ musí umožniťTechnickej inšpekcii overiť skutočnosti dôležité z hľadiskabezpečnosti technického zariadenia

a) poskytnutím požadovaných informácií o mieste a dátume výroby alebo dodávky, harmonograme výroby a o výsledkoch prehliadok a skúšok,
b) odskúšaním vyrábaného vyhradeného technického zariadenia.

(3) Kvalitu a vlastnosti častí technických zariadení, ktorémôžu ovplyvniť ich bezpečnosť a pri ktorých je to určenév osvedčenej konštrukčnej dokumentácii alebobezpečnostnotechnickými požiadavkami, výrobca alebo dodávateľpreukazuje dokladmi o výsledkoch skúšok.


10) § 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.
11) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
12) STN 73 2601 Zhotovovanie oceľových konštrukcií.
13) STN EN 287 - 1,2 Zváranie. Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele, Časť 2: Hliník a hliníkové zliatiny. STN 05 0710 Zváranie. Predpisy na úradné skúšky zváračov. STN 05 6816 Zváranie rúr a tvaroviek z lineárneho polyetylénu.

§ 7

Sprievodná technická dokumentácia

(1) Sprievodná technická dokumentácia technického zariadeniamusí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakterutechnického zariadenia a bezpečnostnotechnickým požiadavkám a musívždy obsahovať najmenej návod na jeho bezpečné používanie, údržbua obsluhu. Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradenéhotechnického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Sprievodná technická dokumentácia časti vyhradenéhotechnického zariadenia musí obsahovať údaje potrebné na vydanieosvedčenia o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia.

(3) Dokumentácia súvisiaca s opravou vyhradeného technickéhozariadenia musí obsahovať údaje podľa rozsahu vykonanej opravyuvedené v prílohe č. 3.

(4) Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie prebezpečnostné príslušenstvo vyhradeného technického zariadeniatlakového určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

§ 8

Prevádzka technického zariadenia

Podnikateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky technickéhozariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, 14)podmienky určené bezpečnostnotechnickými požiadavkamia sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť

a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
b) obsluhu technického zariadenia len odborne a zdravotne spôsobilou osobou,
c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podľa prílohy č. 4,
e) vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia.


14) Napríklad § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.

§ 9

Prehliadka a skúška technického zariadenia

(1) Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, ktorými sapreveruje bezpečnosť technického zariadenia, je typová skúška,prvá úradná skúška, opakovaná úradná skúška, skúška po oprave,skúška po rekonštrukcii, odborná prehliadka, odborná skúška aleboiné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnickýchpožiadaviek podľa príloh č. 5 až 10.

(2) Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky
    1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,
    2. po demontáži a opätovnej montáži,
    3. po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
    4. vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

(3) Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia súuvedené v prílohách č. 5 až 10.

§ 10

Typová skúška

(1) Vyhradené technické zariadenie

a) tlakové s výnimkou potrubí,
b) zdvíhacie vrátane časti vyhradeného technického zariadenia skupiny A a skupiny B s výnimkou žeriavovej dráhy,
c) elektrické slúžiace na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a väčším a slúžiace na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a väčším, rozvádzače a nevýbušné elektrické zariadenia,
d) plynové s výnimkou potrubí,pri ktorom sa predpokladá sériová výroba viac kusov rovnakéhovyhotovenia, podrobí sa overeniu, či zodpovedá osvedčenejkonštrukčnej dokumentácii typu (ďalej len "typová skúška").

(2) Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydanéosvedčenie o typovej skúške, môže výrobca vykonať zmeny len po ichposúdení Technickou inšpekciou.

§ 11

Prvá úradná skúška a opakovaná úradná skúška

(1) Vyhradené technické zariadenie skupiny A po ukončenívýroby, montáže, rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technickézariadenie tlakové a vyhradené technické zariadenie plynové, aj poukončení opravy tlakového celku zváraním, Technická inšpekcia preduvedením do prevádzky overuje, 15) či zodpovedá osvedčenejkonštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivúprevádzku (ďalej len "prvá úradná skúška").

(2) Vyhradené technické zariadenie skupiny A Technickáinšpekcia v ustanovených lehotách overuje,15) či spĺňa podmienkyna bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len "opakovaná úradnáskúška").

(3) Opakovaná úradná skúška vyhradeného technického zariadeniaskupiny A sa vykonáva

a) podľa príloh č. 5, 7 a 10,
b) najneskôr po desiatich rokoch prevádzky vyhradeného technického zariadenia skupiny A,
c) v lehote určenej opakovanou úradnou skúškou,
d) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky.

(4) Na vyhradenom technickom zariadení skupiny A, ktoré preduvedením do prevádzky nebolo overené podľa odseku 1, opakovanúúradnú skúšku vykoná Technická inšpekcia najneskôr do jedného rokupo jeho uvedení do prevádzky.

(5) Prvú úradnú skúšku a opakovanú úradnú skúšku vykonávaTechnická inšpekcia na základe žiadosti.

(6) Podmienky vykonávania prvej úradnej skúšky a opakovanejúradnej skúšky určuje Technická inšpekcia a vykonáva ich v termínedohodnutom so žiadateľom.

(7) Ak vyhradené technické zariadenie skupiny A vyhovelo prvejúradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške, Technickáinšpekcia vydá osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnejdokumentácii a vyskúšané vyhradené technické zariadenie označípodľa § 13.


15) § 7a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z.

§ 12

Odborná prehliadka a odborná skúška

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou preveruje odbornespôsobilá osoba bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia poukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy a počas jehoprevádzky s výnimkou prípadov, v ktorých je predpísaná prvá úradnáskúška alebo opakovaná úradná skúška.

(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonáva odbornespôsobilá osoba v rozsahu a v lehotách určenýchbezpečnostnotechnickými požiadavkami podľa príloh č. 5 až 10.

(3) O vykonanej odbornej prehliadke alebo o odbornej skúškeodborne spôsobilá osoba vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje

a) jej meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia a odtlačok pečiatky,
b) zistenia odbornej prehliadky alebo odbornej skúšky,
c) záver o spôsobilosti vyhradeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku.

(4) Za odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku sa považuje ajprehliadka alebo skúška vykonaná odborne spôsobilou osobou (§ 18ods. 2) po ukončení opravy vykonanej výmenou opotrebovaných častíza nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadenía v prípadoch ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(5) Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku,odbornú skúšku a prehliadku alebo skúšku podľa odseku 4; jejvykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odbornýchprehliadok a odborných skúšok.

§ 13

Označenie vyhradeného technického zariadenia

(1) Vyhradené technické zariadenie, ktoré vyhovelo typovejskúške, prvej úradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške,Technická inšpekcia označí a vydá osvedčenie 9) o zhode s typomalebo s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(2) Označenie vyhradeného technického zariadenia sa skladá zosymbolu "TI" a posledného dvojčísla roku, v ktorom bola vykonanáprvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška.

(3) Označenie a nápisy ľahko zameniteľné s označením podľaodseku 2 sa na vyhradenom technickom zariadení nesmú umiestňovať.Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa označenie vykonáv konštrukčnej dokumentácii.


9) § 7a ods. 4 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 95/2000 Z.z.

§ 14
Odborná spôsobilosť

(1) Práce pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravácha údržbe a odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len"činnosť") na technickom zariadení vykonáva iba osoba, ktorá spĺňapožiadavky prílohy č. 11 a je oboznámená so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pripráci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení 16) (ďalej len"odborná spôsobilosť").

(2) Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technickéhozariadenia sa preukazuje preukazom alebo osvedčením vydanýmorgánom inšpekcie práce, Technickou inšpekciou a právnickou osoboualebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa osobitnéhopredpisu 17) (ďalej len "oprávnená osoba").

(3) Technická inšpekcia alebo oprávnená osoba oznámižiadateľovi dátum, čas a miesto overovania odbornej spôsobilostinajmenej 15 dní pred jeho konaním.

(4) Technická inšpekcia alebo oprávnená osoba overí odbornúspôsobilosť žiadateľa po poskytnutí dokladu o dosiahnutom odbornomvzdelaní, potvrdenia o jeho odbornej praxi a potvrdenia o jehozdravotnej spôsobilosti na požadovanú činnosť.


16) § 8a ods. 1 písm. h) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.
17) § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 95/2000 Z.z.

§ 15

Skúšobný technik výrobcu

(1) Skúšobný technik výrobcu vyhradeného technickéhozariadenia vykonáva po ukončení výroby

a) stavebnú skúšku a prvú tlakovú skúšku technického zariadenia tlakového,
b) montážnu skúšku technického zariadenia zdvíhacieho,
c) skúšku technického zariadenia elektrického,
d) skúšku technického zariadenia plynového.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčeniaskúšobného technika výrobcu vykonáva Technická inšpekcia.

(3) Osvedčenie skúšobného technika výrobcu vydáva a odoberáorgán inšpekcie práce.

(4) Skúšobný technik výrobcu vyhotovuje o priebehua o výsledku vykonanej skúšky písomný záznam, v ktorom uvediesvoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

§ 16

Odborný pracovník

(1) Odborný pracovník

a) vykonáva odbornú prehliadku,
b) vykonáva odbornú skúšku,
c) overuje vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17 ods. 3,
d) overuje vedomosti pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia uvedeného v § 18 ods. 4.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčeniaodborného pracovníka vykonáva Technická inšpekcia.

(3) Osvedčenie odborného pracovníka vydáva a odoberá orgáninšpekcie práce.

(4) Odborný pracovník vyhotovuje o priebehu a o výsledkochvykonanej odbornej prehliadky, odbornej skúšky alebo overovaniavedomostí podľa odseku 1 písomný záznam, v ktorom uvedie svojemeno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

§ 17

Obsluha technického zariadenia

(1) Obsluhovať technické zariadenie môže osoba odbornespôsobilá, preukázateľne oboznámená 18) s požiadavkamibezpečnostných predpisov a vycvičená na jeho obsluhu.

(2) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie:

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
b) mobilný a vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A,
c) plynové skupiny A okrem zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti bode A písm. d) a g)

môže len osoba, ktorá má preukaz vydaný Technickou inšpekciou.

(3) Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu vyhradenéhotechnického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overujeodborný pracovník.

(4) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu technickéhozariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebosprievodná technická dokumentácia.

(5) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického výcviku obsluhyurčujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(6) Na obsluhu technického zariadenia elektrického sanevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 5. Požiadavky na odbornúspôsobilosť týchto osôb sú upravené v § 20.


18) § 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 158/2001 Z.z.

§ 18

Oprava technického zariadenia

(1) Rozoberať technické zariadenie na účely opravy,rekonštruovať a montovať technické zariadenie do funkčného celkuna mieste jeho budúcej prevádzky (ďalej len "oprava") môže osobastaršia ako 18 rokov, preukázateľne oboznámená s predpismi naopravy technického zariadenia a prakticky vycvičená na opravu(ďalej len "pracovník na opravy").

(2) Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovaťvyhradené technické zariadenie:

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
b) potrubné vedenie podľa prílohy č. 1 I. časti bodu B písm. d),
c) osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,
d) plynové skupiny A

môže len pracovník na opravy, ktorý má osvedčenie vydané orgánominšpekcie práce.

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčeniapodľa odseku 2 vykonáva Technická inšpekcia.

(4) Odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy vyhradenéhotechnického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overujeodborný pracovník.

(5) Požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka na opravytechnického zariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavkyalebo sprievodná technická dokumentácia.

(6) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického výcvikupracovníka na opravy určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(7) Na opravu technického zariadenia elektrického sanevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 5. Požiadavky na odbornúspôsobilosť týchto osôb sú upravené v § 21 až 23.

§ 19

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

(1) Osoby na vykonávanie činnosti na technickom zariadeníelektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na:

a) poučený pracovník,
b) elektrotechnik,
c) samostatný elektrotechnik,
d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
e) elektrotechnik špecialista.

(2) Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickomzariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujúbezpečnostnotechnické požiadavky.

§ 20

Poučený pracovník

(1) Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnickéhovzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do stykus technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje, a ktorá bolapreukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomtodruhu technického zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvejpomoci pri úraze elektrickým prúdom.

(2) Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornouspôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technickéhozariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať ajpoučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou.

§ 21

Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba, ktorá má odborné vzdelanieelektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru(stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie) a jejodborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradenomtechnickom zariadení elektrickom v rozsahu osvedčenia.

§ 22

Samostatný elektrotechnik

(1) Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavkyodbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenúv prílohe č. 11 písm. c) a jej odborná spôsobilosť bola overenápodľa § 25 ods. 1.

(2) Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávaťčinnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahuosvedčenia.

(3) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučenýchpracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvochelektrotechnikov.

(4) Absolventi vysokých škôl elektrotechnických študijnýchodborov, ktorí pracujú vo vedeckých ústavoch, výskumných ústavocha vývojových ústavoch a v laboratóriách škôl všetkých stupňov, sana túto činnosť na svojich pracoviskách po splnení požiadaviek naodbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. c) považujú zasamostatných elektrotechnikov a overenie ich odbornej spôsobilostipodľa § 25 sa nevyžaduje.

§ 23

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenieprevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilostielektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. d)a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1.

(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenieprevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov,elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzeniaich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadeníelektrických v rozsahu osvedčenia.

§ 24

Elektrotechnik špecialista

(1) Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo nakonštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického jeosoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilostielektrotechnika, má odbornú prax podľa prílohy č. 11 písm. e)a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 2.

(2) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornejprehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadeniaelektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornejspôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v príloheč. 11 písm. f) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25ods. 2.

(3) Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávaťa riadiť činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickoma vykonávať činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. c) v rozsahuosvedčenia.

§ 25

Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika,samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadeniečinnosti alebo na riadenie prevádzky na základe písomnej žiadostivykonáva a osvedčenie vydáva oprávnená osoba.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikašpecialistu na základe písomnej žiadosti vykonáva Technickáinšpekcia a osvedčenie vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

(3) Škola s učebným odborom alebo so študijným odboromelektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnovvykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pripráci a bezpečnosti technických zariadení na technickýchzariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickýmprúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom,môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasťzáverečných skúšok a vydávať osvedčenie.

§ 26

Zápočet dĺžky odbornej praxe

(1) Do dĺžky požadovanej odbornej praxe elektrotechnika nariadenie činnosti a na riadenie prevádzky a elektrotechnikašpecialistu na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúškysa započítava doba vykonávania činnosti na technickom zariadeníelektrickom príslušného druhu a napätia. Na odbornú spôsobilosťelektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie sazapočítava doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní týchtozariadení.

(2) Polovicu požadovanej praxe na činnosť na príslušnom druhutechnického zariadenia elektrického možno nahradiť dvojnásobnoupraxou na iných druhoch technických zariadení elektrických alebopri iných činnostiach na technických zariadeniach elektrických.

(3) Ak bola odborná prax prerušená na dlhší čas ako tri roky,započítava sa iba polovica odbornej praxe pred prerušením.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 27

(1) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1I. časti bodu A písm. c) druhého bodu a podľa prílohy č. 1I. časti bodu B písm. c) tretieho bodu sa nevzťahujú ustanovenia§ 8 písm. b) a e), § 14 ods. 1 v časti upravujúcej odbornúspôsobilosť osôb na prevádzku a obsluhu a § 17.

(2) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1I. časti bodu A písm. c) druhého bodu sa nevzťahujú:

a) § 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 v časti upravujúcej opakovanú úradnú skúšku podľa prílohy č. 5,
b) § 9 ods. 2 písm. c) druhý bod okrem demontáže a opätovnej montáže bezpečnostného príslušenstva tejto nádoby.

§ 28

Platnosť oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných pred1. januárom 2003 sa posudzuje podľa doterajšieho právnehopredpisu.

§ 29

Zrušuje sa vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskejrepubliky č. 74/1996 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochranyzdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrickýcha plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Ľudovít Kaník v.r.

 

Pandemické opatrenia

Firma ATSK je uzavretá do odvolania. Je nariadená práca z domu - HomeOffice. 

Kontaktujte nás mailom. Objednávky budú vybavované priebežne!

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov - Zásady Ochrany osobných údajov